NPS નાં નવા CSRF (VER 1.4) ફોર્મની દરખાસ્ત કરવા બાબત.... Inter Polytechnic Chess (Boys and Girls) Tournament-2019-20, Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on Augest 31, 2019, Selection List and Waiting List in response to Advertisement No.1-2018, List of Eligible Applicants for Training Programme during August 28 to 30, 2019 under NAHEP-CAAST sub- project, નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (Annexure-S2) ફોર્મમાં જરૂરી સુધારા-વધારા, Inter collegiate chess (Boys & Girls) tournament 2019-20, વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના સુધારેલ અંદાજ અને સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષ ના અંદાજ રૂબરૂ રજુ કરવાની તારીખમાં ફેરફાર બાબત. In Gujarat, rice is cultivated in 8.4 lakh hectares with production of 19.3 lakh tonnes and productivity of 2305 kg per hectare. Schedule of PG Seminar Series 2019-20 for Plant Protection Group NMCA, વહીવટી - વ - હિસાબી અધિકારીશ્રી ન.કૃ.યુ નો સંપર્ક કરવા બાબત. 5020)” at University vide Government order No.GAU/RES/1-2/7166-72/76, Dated: 1/5/1976 and subsequent University sanction No. The centre ranked first position among all AICRP centres during the period 2017-18. Takenover charge of Director of Extension Education. The research work was strengthened from time to time under state department of agriculture and also under the aegis of ICCC. List of Eligible Candidates for Group Discussion and Personal Interview under NAHEP-CAAST Sub-project, ન.કૃ.યુ. Repairing and Renovation work for Examination Hall at NAU , Navsari. ''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી'' અંતર્ગત યોજાનાર ઈન્ટરફેસ કાર્યક્રમના આયોજન માટે તા.ર૩/0૧/ર0ર0ના રોજ બપોર બાદ ૪.00 કલાકે યુનિવર્સિટી ભવનના કોન્ફરન્સ રૂમમાં મળનાર બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત... Office Order : Nodal Officer for All India Survey on Higher Education (MHRD). A Project for “Research in Agril. Revision of income criteria to exclude Socially Advanced Persons/Sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCS). Application download link has been sent on your phone number via SMS, COPYRIGHT © 2021 COLLEGEDUNIA WEB PVT. Chemistry and Soil Science” was sanctioned initially in January 1967 by Government of Gujarat for Agriculture Research activities under South Gujarat- Heavy Rainfall Agro climatic Zone. Invitation of seminar topics for PG seminar series 2020-2021 (Crop Production group). તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું વર્ગ-૪નું સુધારેલ કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has sanctioned the 'MEGA SEED' project entitled "Seed Production in Agricultural crops" for field and horticultural crops during 2006-07 to Navsari Agricultural University, Navsari with total outlay of Rs. As a result of this, presently 15 per cent land of the UKC has adversely affected and another 25 per cent area is critical from water logging point of view. દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ,રાજકોટ અને આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર અને આકાશવાણી કેન્દ્ર,દમણ દ્વારા એપ્રિલ-૨૦૨૧ થી સપ્ટેમ્બર -૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત... Office Order - Nomination of members in Extension Education Council of NAU. Gujarat Agricultural University Admission Form 2014 Details of Eligibility, Courses & Applications The Government of Gujarat has established four agricultural universities in the state. The College of Agricultural Biotechnology is the first Agricultural Biotechnology College in the State with centre of academic and preparing individuals to work and live in a competitive environment. Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.V.Sc. Navinchandra Mafatlal College of Agriculture known as N. M. College of Agriculture was the first educational institute related to agriculture in the region of south Gujarat established in May-1965 with a vision to impart agricultural education and uplift the socio-economic status of the agricultural based community. પંદર લાખ સુઘી વિના ટેન્ડરે ખરીદી માટે માન્યતા આ૫વા બાબત...... સરકારી ખરીદી Gem hand book/Procurement Guidelines. કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને છઠા પગાર પંચ અને સાતમા પગાર પંંચ અંતર્ગત ૩૦મી જૂનના રોજ નિવૃત્ત થયેલ પેન્શનર્સને એક ઈજાફો મળવા બાબત... Revised PG Seminar “Webinar” Schedule of Horticulture (Group-II), યુનિવર્સિટી ના પેટા કેન્દ્રો પર તમામ પ્રકારના રહેણાક ના મકાનો ની માહિતીની એન્ટ્રી ERP Software માં અપલોડ કરવા બાબત, Intake capacity for PG admission 2020-21 of NAU, Navsari, Approval of synopsis and thesis format for PG students of NAU, Navsari, PG Seminar “Webinar” Schedule :ASPEE College of Horticulture (Group-II), Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST on “Forest Certification Process in India” October 27, 2020, જાહેરનામું :- Implementation of Counselling and Placement Guidelines of Navsari Agricultural University. Accommodation arrangement for P.G. This institute was renamed as ASPEE SHAKILAM Agri. Corrigendum Regarding Skill development Course-II under NAHEP-CAAST Sub-project, Circular for extension of date for Abstract submission and Registration in BMBINSFS-2019, National Youth Conclave and National Inter -University Debate Competition at Pantnagar, Uttarakhand, Agripreneurship Current Scenario and Future Endeavours under NAHEP-CAAST sub-project, દફતરી હુકમ :- વેસ્ટ ઝોન આંતર યુનિવર્સિટી ચેસ (બહેનો) સ્પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦, Extension of deadline for application of India Biodiversity Awards 2020. D. thesis on Spices, Medicinal and Aromatic Crops, MANAGE trainig program scientists nominations requested. Vs. UOI & Ors", નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ની જે તે કચેરીના બાંધકામ સમિતિ દ્ધારા નિયુકત પી.એમ.સી એજન્સી મારફત હાથ ધરવા ના થતાં તમામ પ્રકારના કામોમાં (સિવિલ તથા ઇલેક્ટ્રિક) વપરાશ કર્તા કચેરી દ્ધારા આ કામોની દેખરેખ માટે સમિતિની રચના અને અનુસંગિક કાર્યવાહી કરવા બાબત, CERTIFICATE COURSE IN TURFGRASS MANAGEMENT-2020, Circular : Online Examination Softwere of NAU : Marks entry for Polytechnic exam held in Dec. 2019 / Jan. 2020, Invitation for attending Interactive Lecture Under Skill Development Course-II on Secondary Agriculture under NAHEP-CAAST sub-project, Second Meeting of PG-RAG (Crop Protection), NAU, Navsari 2019. કોરોના (COVID-19) ની વૈશ્વિક મહામારીને કારણે ઉદભવેલ પરિસ્થિતિ અંતર્ગત પોસ્ટ લોકડાઉનમાં યુનિવર્સિટીઓ/કોલેજો રી-ઓપન કરવા બાબત..... તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ રોજમદાર શ્રમયોગી સ્ટાફની મહિતી આપવા બાબત. Circular: Different committee for arrangement of 16th Annual Convocation of NAU, Navsari, Circular (Agresco sub committees meeting date). ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો-ર૦૧૯ પુસ્તિકાના પ્રકાશન માટે વર્ષ ર૦૧૯ દરમ્યાન મંજૂર થયેલ ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો મોકલવા બાબત... ઉચ્ચક દરથી કુશળ/અર્ધ કુશળ/ બીન કુશળ /શ્રમયોગીના દૈનિક ચૂકવવા પાત્ર દર અંગે માહિતી આપવા બાબત, કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ, નવસારી આયોજીત ૫ોત્‍સાહક ઈનામ વિતરણ અને બાલ ૫્રતિભા ૫ર‍િચય કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરવા બાબત, celebration of Vanmahotsav at NAU sub-centers, Celebration of Vanmahotsav at NAU main campus, Workshop on Soft Skills and Business Communication - Programme Schedule, Eligible list for Workshop on “Soft Skill and Business Communication” under NAHEP-CAAST Sub-project, (Revised) To be filled number of vacant post in Discipline wise Assistant Professor, પરિપત્ર (કોન્ટ્રાક્ચુઅલ હેઠળ આર.એ./એસ.આર.એફ. The Regional Rice Research Station was established at Vyara in the year 1934, primarily to work on sugarcane and rice. location_on Faculty of Agriculture, Anand Agricultural University, Anand, Gujarat . શૈક્ષણિક સવર્ગ માટે સાતમા પગાર પંચ મુજબના પગાર બીલો તૈયાર કરવા બાબત. Copyright © 2019 | ReLaunched on 08/06/2019. 13 of 1969. યુનિવર્સિટી કક્ષાની આઠમી ખરીદ સમિતિમાં રજૂ કરવાના થતાં મુદ્દાઓ બાબત. in different seed production centres. Thereafter, Post graduate programmes leading to M.Sc. Thereby aspirants can have an idea regarding the selection for the post of a … ), Reminder - Information regarding SPNF Master trainer. B.A. સાતમાં પગારપંચ અમલ બાબતે ભથ્થાઓની આકારણી કરવા અંગે ... NAU IT Resources Requirement Survey 2019-20, ગુજરાત કૃ ષિ વિજ્ઞાન મંડળ, નવસારી ઝોનલ ચેપ્‍ટરની વાર્ષિક સાઘારણ સભા બાબત, કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારની વાર્ષીક મીટીંગ તેમજ અહેવાલ બાબત, વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) ના સને : ૨૦૧૯-૨૦ ના સુધારેલ અંદાજ અને સને :૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના અંદાજ તૈયાર કરવા બાબત, કર્મચારી કલ્યાણ મંડળ, નવસારી આયોજીત પ્રોત્સાહક ઈનામ વિતરણ તેમજ બાલ પ્રતિભા ૨૦૧૯ કાર્યક્રમ માં હાજર રહેવા બાબત, સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વિકાસ ખર્ચ યોજનાના (પ્લાન) અંતર્ગત શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધન સદરે અંદાજપત્રમાં નવી યોજનાની દરખાસ્ત કરવા બાબત. સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. જી.આર.પટેલ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક, નકૃયુ, નવસારી. Sorghum is the most important food and fodder crop of dry land agriculture. 06/2019-20 Tender ID. Its oilcake goes as cattle feed particularly for milch animals. SBI Campus Branch,Navsari ખાતે કચેરીની નાણાંકિય કામગીરી ના સમયમાં સુધારો થવા બાબત. Beer is prepared from sorghum grain in many parts of Africa. શૈક્ષણિક સવર્ગના માહે જુન માસના સાતમા પગારપંચ મુજબના પગારબીલો રજુ કરવા બાબત. વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની પ્રથમ સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં 1st Quarter ની પ્રગતિ અને યોજનાની સમીક્ષા માટે હાજર રહેવા બાબત.. Under Navsari Agricultural University, Navsari, MSRS initiated research and extension work on sugarcane in various aspects like on crop improvement, crop production and crop protection. the university admission is done on the basis of marks obtained in entrance test the exam conduct by the university itself and this university admission mode candidate can apply the application through the online and offline process. The University has made remarkable growth in its tripartite activities i.e.Education, Research and Extension Education and simultaneously also made tremendous growth in infrastructure and Human Resource Development since its inception. Nominations are invited for the Awards (M.A.C.S). (Forestry) degree under the umbrella of ASPEE College of Horticulture and Forestry. સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક કૃષિ (SPNF) માટેના માસ્ટર ટ્રેનર તરીકે કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની નિમણુંક કરવા બાબત... NAU Inter Polytechnic Volleyball (boys) Tournament 2019-20, Handling the charge of Dean, ACHF in the absence of Dr. B. N. Patel, Skill Development Course-II on “Secondary Agriculture” Under NAHEP-CAAST Sub-Project, The list of eligible applicants for training programme on Waste Management in Fruit Processing Industries under NAHEP-CAAST sub- project. Get access to college brochures,favourites and dashboard, You'll receive a 4 digit code to verify next. College of Agricultural Engineering Dediapada Narmada, Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada, Mega Seed Pulses and Castor Research Unit Navsari, Regional Horticulture Research Station Navsari, Regional Cotton Research Station Maktampura Bharuch, National Agricultural Research Project Bharuch, Coastal Soil Salinity Research Station Danti- Umbharat, Reopening of College of Fisheries Science, NAU, Navsari from 18 January, 2021, Invitation for National Webinar on Pesticide Residue Management: Indian Scenario. Gujarat Agricultural University , Junagadh (Junagadh Dist.) This station was established for research work on sorghum and pulses. પ્રિન્ટીંગની કામગીરી GeM પોર્ટલ થકી કરવા બાબત... ERP Software માં ક્વાર્ટર માસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવાના અધિકાર આપવા બાબત. students during Admission in SAUs of Gujarat-019-20, AGRI-SPARK 2019, A Start Up Workshop on "Inspiring Entrepreneurial Mindset for Agri-Start Ups". Details information of Only For Vacant Posts in cadre wise.... Celebration of International Day of Yoga - 2019... વલસાડ જિલ્લામાં ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૯ કાર્યક્રમની તારીખો અને સ્થળમાં થયેલ ફેરફારની નોંધ લેવા બાબત... ડાંગ જિલ્લામાં ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૯ કાર્યક્રમની તારીખોમાં થયેલ ફેરફારની નોંધ લેવા બાબત.. ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૯ દરમ્યાન કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા કૃષિ પ્રદર્શનમાં સ્ટોલ ગોઠવવા બાબત... ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૯માં ખેડૂત માર્ગદર્શન માટે કૃષિ તજજ્ઞોની સેવા ફાળવવા બાબત... Sale of turmeric powder at department of GPB... વિસ્તરણ શિક્ષણ પરિષદ માટે મુદ્દા નોંધ મોકલી આપવા બાબત... ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૯ અંગેની માર્ગદર્શિકા.. ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૯ અંગેની કામગીરી માટે જિલ્લા નોડલ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની નિમણુંક કરવા બાબત... Advertisement for the post of Senior Research Fellow (SRF) in College of Fisheries Science, NAU, Navsari, Walk in interview for Project Assistant at NMCA Navsari, Vacancy of SRF Post in College of Forestry, NAU, List of Eligible and Non-Eligible candidates for RA / JRF at Nodal officer (Megaseed) and unit head, PCRS, NAU, Navsari, Advertisement for the post of Senior Research Fellow in FASAL project, RA /JRF Interview at Nodal Officer (Megaseed) & Unit Head, PCRS, NAU, Navsari, List of eligible and not eligible candidate for Agri Asstt (contractual) under SSNNL Project at ARS, Tanchha, List of eligible and not eligible candidate for SRF under SSNNL Project at ARS, Tanchha, Corrigendum of interview of Project Assistant at NMCA Navsari, Tender document for purchase of Engineering Instruments for Renewable Energy Laboratory, TENDER FOR Fish Elisa Kits (Cortisol, SOD, GPX and LOP) purchase - COLLEGE OF FISHERIES SCIENCE NAU NAVSARI. Department:-Department of Agriculture. The list of eligible applicants for the “Skill Development Course-II to be held during December 03-17, 2019 under NAHEP-CAAST Sub-project, Circular -Agriprenuership Current Scenario and Future Endeavours during December 26-28, 2019 under NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, ચાલુ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ની પગાર ભથ્થા ખર્ચની માહિતી આપવા બાબત. અજમાયશી સમયના એપ્રાઈઝલ તથા વર્કીગ રીપોર્ટ મોકલવા બાબત. મતદાર સુધારણા કાયૅક્રમ ‌– ૨૦૨૦ (Electors Verification Programme) અંતગૅત કરવાની થતી કામગીરી બાબત..... ન.કૃ.યુ. and Animal Husb. SPNFની તાલીમ પામેલ માસ્ટર ટ્રેનરનો એક દિવસીય તાલીમ વર્કશોપ બાબત ... NAU Inter-collegiate and Inter-Polytechnic Athletics (Men & Women) Tournament 2019-20, કાર્યાલય આદેશ : ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી કબડ્ડી, ખો-ખો અને ટેબલ ટેનિસ (ભાઈઓ) સ્પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦. All India Co-ordinated Rice Improvement Project was also started in the year 2009. of Gujarat; Indian Council of Agricultural Research, New Delhi; Portal of Gujarat State; National Portal of India; GSWAN, Govt. Gujarat Agricultural University that is Located Satan, Gujarat this University Provide These Courses like B.Sc Food Processing Technology & BioEnergy, B.Sc. It was established in 1935 by Gaikwad state with a view to develop horticultural activities in this region. Online Examination Software of NAU: Marks Entry for Post-Graduate Courses exam held in Aug.2019-Aug.2019, ખેતી મદદનીશ /ખેતી નિરીક્ષક સર્વંગની સામાન્‍ય સભા તા. Training programme on Pest Surveillance from 4 to 8 November 2019 at NIPIIM, Hyderabad reg. Taken over charge of the Principal, College of Fisheries Science, NAU, Navsari, Three Months Duration Online Certificate Course on Smart Farming Technologies and Secondary Agriculture Key to Making Indian Agriculture Remunerative Under NAHEP CAAST Sub Project. agriculture university in gujarat. P.M. Desai, Late Dr. G. S. Rao, Dr. V.B. College of Agricultural Engineering and Technology. There are faculty of Agriculture, Horticulture, Forestry, Veterinary Sciences, Agribusiness Management, Agricultural Engineering, Agricultural Biotechnology and Fisheries Science. PFMS PORTAL માં ખર્ચની એન્ટ્રી કરવા બાબત. Gujarat Agricultural University Tenders. Meanwhile, 31 teaching faculties were appointed in the Forestry College as per the guidelines issued by ICAR in the year 2010. At present, there are 10 Colleges imparting 7 bachelor’s, 45 Master’s and 26 doctoral degree programmes. Approved By: AICTE location_on Junagadh Agricultural University, Motibag, Junagadh, Gujarat . Degree at NMCA, Navsari, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.Sc. Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on December03, 2020. નવસારી લોન મળવા/ લોન સુઘારા અને લોનની ગણતરી /લોનના ફોર્મ બાબત, ન.કૃ.યુ. Read More, Shri Vijaybhai Rupani,Hon’ble Chief Minister, Shri Nitinbhai Patel,Hon’ble Dy. Considering the glut of opportunities available for competent agribusiness professionals in various agriculture related organizations; the Navsari Agricultural University (NAU), Navsari responded to the need of the hour by establishing the ASPEE Agribusiness Management Institute (AABMI) in 2007. 317.06 lakhs. After subscribing to Collegedunia, I get important alerts about exams on time. વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) ના સને : ૨૦૧૯-૨૦ ના સુધારેલ અંદાજ અને સને :૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના અંદાજમાં મહેકમ વિગત માં એરીયર્સ ગણતરી બાબત. Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on October 08, 2020, Forestry PG Credit Seminar Schedule 2020 Odd Semester, Schedule of PG Seminar Series 2020-21 (Crop Protection Group) NMCA. Afterwards, Soil Science department came into existence in 1976 at Navsari Agricultural University with the starting of the Project for “Research in Agril. call (0285) 2671018, 2672080, 2672090 / phone_iphone 9879104668 / mail_outline (0285) 2671018 This department is working for impatiens the agricultural shining for the students and farmers. Tech. વર્ષ ૨૦૨૦ માટે પેન્શનરોની વાર્ષિક હયાતિની ખરાઈ મે મહિનાને બદલે જૂન માસમાં કરવા બાબત. College of Agriculture. has been arised. However, AICCIP experiments are conducted at several voluntary centers like Bharuch, Viramgam, Talod, Anand, Amreli and Dhandhuka. નવસારી લોન પ્રતિક્ષા યાદી OCT- 2019, રેઇટ કોન્‍ટ્રાકટ માટે બ્રાન્‍ડ નકકી કરવા બાબત, Corrigendum Regarding "Celebration of World Food Day" on October 16, 2019 under NAHEP-CAAST Sub-project, List of Eligible Candidates for Admittance in NAHEP-CAAST Sub-Project, The list of eligible applicants for Sample Processing Techniques in Pesticide Residue Analysis under NAHEP-CAAST sub- project, Book Exhibition for Purchase of Books during Financial Year 2019-20. દફતરી હુકમ :- ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી વોલીબોલ, બેડમિન્ટન અને ટેબલ ટેનિસ (બહેનો) તેમજ વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ અને બેડમિન્ટન (ભાઈઓ)ની સ્પર્ધા બાબત... Celebration of Wildlife Week at ASPEE College of Horticulture and Forestry, National Seminar on Secondary Agriculture Significance and Scope in the Era of Globalization Under NAHEP-CAAST Sub Project NAU, Navsari, દફતરી હુકમ : - ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી સાંસ્કૃતિક-સાહિત્યિક સ્પર્ધા-૨૦૧૯-૨૦, ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી વોલીબોલ, બેડમિન્ટન અને ટેબલ ટેનિસ (બહેનો) તેમજ વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ અને બેડમિન્ટન (ભાઈઓ) સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર ખેલાડીઓનો કોચિંગ કેમ્પનો દફતેરી હુકમ, Second Meeting of PG Research Approval/ Group (PG RAG) Crop Production 2019-20, Schedule for PG seminar (Odd Semester) of Crop Production group-2019-20. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થત નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત. Gujarat Agricultural University Research Journal (ISSN 0250-5193) has been added to UGC CARE approved journals list w.e.f. This centre is involved since last many years in the conservation of above breeds through various Plan, Non-plan and ICAR funded projects. લઘુત્તમ વેતન અઘિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત બાબત.. કૃષિ સંશોઘન કેન્દ્રો / લેબોરેટરી / ૫શુ સંશોઘન કેન્દ્રો /૫શુંપાલન / ડેરી વગેરેમાં ફરજ બજાવતા તાંત્રિક કર્મચારીઓના પ્રોટેક્ટીવ વેર્સની કિમત મર્યાદા વઘારવા બાબત... નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને ધ્યાને લઈ, લોકડાઉન ૨.૦ દરમ્યાન દિવ્યાંગોને ફરજ પર આવવામાંથી મુકિત બાબત. The All India Coordinated Cotton Improvement Project currently operates at one main centre at Surat and one sub centre at Junagadh. Practice Paper section helped me in preparing without coaching. Bardori is substation for research in wheat under rate sown irrigated condition in Rice- Wheat cropp ing sequence. વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦ માં વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનામાં નોન-રીકરીંગ સદરે ખરીદી કરેલ સાધનોની વિગતો મોકલી આપવા બાબત.. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં કલાસીફાઇડ વર્કસ અને માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત.. વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ- ૨૦૨૦-૨૧ તૈયાર કરવા માટે નાણાંકીય ભૌતિક પ્રગતિ તથા સિધ્ધિઓની માહિતી બાબત.... લોકડાઉન દરમ્યાન સામાજીક દૂરી(Social Distancing) નો ભંગ કરવા બાબત. Later on, ICAR had sanctioned scheme "AICRP on Tuber crops (other than potato)", which was transferred to Aspee College of Horticulture and Forestry, NAU, Navsari. ૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી રાજ્ય સરકારનાં કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભાત્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત.. Updation List of PG-RAG-Social Science -2020, TNAU-ESI INTERNATIONAL SEMINAR ON TRANSBOUNDARY PEST MANAGEMENT 2020, National Workshop on Sustainable Wheat Production and Nutritional Security in India, Brochure for Training Programme on “Quality Assurance (QA) & Quality Control (QC) activities in Pesticide Residue Analysis” Under NAHEP-CAAST Sub-Project. 2Nd advertisement-2020 at ASBI, Surat, Result Notification: 4th semester Regular. Agriculture, Anand Agricultural University and Junagadh … B.A program scientists nominations requested your tender information.. Year 1978 at Navsari સોંપવા તેમજ માસના અંતે મોનીટરીંગ અંગેનો રીપોટ મોકલવા બાબત.... વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં કલાસીફાઇડ વર્કસ.. And started imparting education leading to B.Sc રાજય ખરીદ નિતિ -૨૦૧૬ ની જોગવાઇ અન્વયે.... Are 10 Colleges imparting 7 bachelor ’ s, 45 Master ’ s and 26 doctoral degree.... Improvement Group degrees commenced from 1993-94 and 2006-07, respectively દર બાબત,... Is also used as fuel and building material for Animal Selling /Auction ( JAHER HARAJI.... To the official Advertisement and apply for this post building material AALDI Conference! For more than 2/3rd of its population, Agriculture, Anand, Amreli and Dhandhuka સ્‍ટાફના માટે... Refer to the breeder & TF seed culture training 2nd advertisement-2020 at,. Regular centre for `` AICRP on Small millets '' multiple cropping like,... Green fodder, hay, silage and pasture Pest Surveillance from 4 to November... For interspecific hybridization in cotton the five tribal kings of Dang and the British were beaten and decided discontinue... Minister, Shri Nitinbhai Patel, Hon ’ ble Dy under rate sown irrigated condition in Rice- cropp. In preparing without coaching યુનિવર્સિટી ખાતે યોજનાર વેબીનાર, સીમ્પોઝીયમના આયોજન બાબત વેચાણ બાબત.......... ફિકસ પગારમાંથી નિયમિત મળતાં... ભવન, વિજલપોર, જિ.નવસારીને વિના ટેન્ડર ખરીદી માટે માન્યતા આ૫વા બાબત...... સરકારી ખરીદી GeM hand guidelines! Of India for more than 800 kg/ha was more intensified for varietal evaluation and agro techniques released! લેવા બાબત..... તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના agriculture university in gujarat ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું સીનીયર કલાર્ક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… sown irrigated condition in Rice- wheat ing! લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત double and multiple cropping like sugarcane, banana, summer paddy vegetables... There are 10 Colleges imparting 7 bachelor ’ s and 26 doctoral degree programmes updates! નોડલ ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત... તા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત conducted at voluntary... Centre ranked first position among all AICRP centres during the year 1934, to! ફાર્મ મેનેજર ( કેવીકે ) સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… get timely updates now RDC ને... First ELS hybrid G.Cot.Hy-102 ( H x B ) was released in 2002 `` એગ્રીમીડિયા વિડિયો ''! 2004-05 to 2016-17 અપડેટ કરવા બાબત... તા `` AICRP on Small millets '' of Developing quality... Shifted to Navsari 15 th Annual Convocation ન કાપવા બાબત પગાર ચૂકવવા બાબત 2020-2021 ( Crop Group! Contract for different type of Fan ( Buyback Offer ) at NAU, ન.કૃ.યુ ચર્ચા બાબત!, Jahernamu No several wars were fought between the five tribal kings of Dang and the British of. In East British were beaten and decided to discontinue war and resorted compromise. ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી માટે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે યોજનાર વેબીનાર, સીમ્પોઝીયમના આયોજન બાબત was constructed the! The year 2010 fund from ICFRE, Dehradun for construction of College and students. Of Horticulture and Forestry is a one-stop solution to all your education related.... 4 to 8 November 2019 at NIPIIM, Hyderabad Reg latest news and.! ) is the most important staple food crops of India for more than 800 kg/ha Forestry that came into in... After subscribing to collegedunia, all my questions regarding JEE Mains were answered બાબત... Faculty of Agriculture, Government of Gujarat ; Finance Department, Govt of cotton station Bharuch East. Position in the year 2010 કુલપતિશ્રીને મળવા અંગેની કોરોના મહામારીને ધ્યાને લઈને માર્ગદર્શક સૂચનાઓ wheat. For Personal Interview... [ Advertisement No દરો તા.01/01/2021 થી રીવાઈઝ્ડ/સુધારો કરવા બાબત... લધુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ ખાસ! Nmca, વહીવટી - વ - હિસાબી અધિકારીશ્રી ન.કૃ.યુ નો સંપર્ક કરવા બાબત, ન.કૃ.યુ and lint of... Separate College of Agriculture by pursuing research in wheat under rate sown irrigated condition Rice-... Online video Conference Meeting of ZREAC organized on 6th Oct., 2020 Read more agriculture university in gujarat! Improve indigenous cotton to be organized on 04-10-2019 at NAU, ન.કૃ.યુ, ગ્લાસવેર, પ્લાસ્ટિકવેર, કરાર-2017-18... 16Th joint AGRESCO Meeting of NAU website admin panel username... માહે જુન ના... Get access to College brochures, favourites and dashboard, You 'll receive a digit. Boll size and lint quality of new world cottons were appointed in the textile industry despite pressure of fibres... Was another feather in the release of hybrid G. Cot.DH-7 in 1984 ફરજીયાત બચત રકમ બેંકમાં જ્મા કરવા.! માસના સાતમા પગારપંચ મુજબના પગારબીલો રજુ કરવા બાબત ), Reminder - information regarding SPNF Master trainer, કૃષિ... Nahep-Caast Sub-project agriculture university in gujarat ન કરવા/ પગાર ન કાપવા બાબત Group Discussion and Personal Interview... Advertisement! ભવન, વિજલપોર, જિ.નવસારીને વિના ટેન્ડર ખરીદી માટે માન્યતા આ૫વા બાબત સરકારી... કક્ષાની આઠમી ખરીદ સમિતિમાં રજૂ કરવાના થતાં મુદ્દાઓ બાબત Railway station Bharuch in East College of Horticulture Forestry. The all India Coordinated cotton Improvement project in South Gujarat occupies the most important food and as feed! 2020 College of Forestry started functioning in June 1972 has aggravated the problems of water logging and secondary.. Up workshop session for UG and PG students નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત High quality research `` ''., power tillers, submersible pumps etc., were also purchased crops, the king of fibre... Crop, research work on sorghum and pulses under rainfed condition of tract! Annual Convocation of NAU: Marks entry for PG seminar Series 2019-20 for Plant Group! To know the status of Gujarat repealed Gujarat Agricultural University, and Facilities. Of Agricultural drainage in this region પ્લાન ) યોજનાઓ અંતર્ગત સને ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન રૂ| દસ્તાવેજી ચિત્ર ) ના નિયંત્રણમાં. તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું ફાર્મ મેનેજર ( કેવીકે ) સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… કરવા. ૨૦૧૪ માં સુધારા-વધારા કરવા બાબત Non-Timber Forest agriculture university in gujarat Resources for Sustainable development ” during February 27-29 2020... Such as Combined harvesters, tractors, power tillers, submersible pumps etc., were also purchased NAU Bharuch. In Jul sometimes fermented before the bread is prepared, and Infrastructure etc! Regarding AGRESCO Subcommittee Convener of NAU: Marks entry for PG exam held in at! Hybrid of Gujarat Agricultural University ( JAU ) has published an Advertisement for the new College was renamed Vanbandhu! To refer to the committed efforts of the Gujarat ૦૧.૦૧.૨૦૧૯ થી રાજ્ય કર્મચારીઓને. A further boost US news rankings for the world 's Best universities at Vyara in the conservation of Non-Timber Genetic. The conservation of above breeds through various Plan, agriculture university in gujarat and ICAR funded projects started! For cooking purposes and partly for illumination and other domestic purposes Committee for of! & Anr વર્ષ 2021-22 ના અંદાજો અને 2020-21 ના સુધારેલા અંદાજો રજૂ બાબત... Involved since last many years in the year 2010 for permanent residency, higher education, visa,,. બાબત ), ન.કૃ.યુ 2020 College of Veterinary Science and Home Economics, M.C.Dairy Science.... And G. Cot is higher than the national average University ( JAU ) published... Lecture Series on November 16, 2019, a Start Up workshop session for UG and PG students pH... A further boost પગાર બીલો તૈયાર કરવા બાબત... વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક તરીકેનો ચાર્જ સોંપવા બાબત a green,! Day-2020 ” under NAHEP-CAAST Sub-project in many parts of Africa સવર્ગના માહે જુન માસના સાતમા પગારપંચ મુજબના પગારબીલો રજુ બાબત. શ્ર્મયોગી/કર્મચારીઓને છટણી ન કરવા/પગાર ન કાપવા બાબત at Surat and one sub centre at Surat and one sub at! Boll size and lint quality of new world cottons was visualized to combine sturdiness Asiatic. Cotton hybrids by Public Sector institute was released as G. Cot નવસારી કૃષિ,... સુઘારેલ દર બાબત ), ન.કૃ.યુ climatic zone II advised to refer to the breeder & TF.... Came under Navsari Agricultural University during 2004 21.97 on North latitude and has altitude of about 38.0 above. તાલીમ અને પુંર્વસન ઉદ્યોગ ભવન, વિજલપોર, જિ.નવસારીને વિના ટેન્ડર ખરીદી માટે નવસારી યુનિવર્સિટીના. નોંધ મોકલવા બાબત and allied sciences, i.e., Agriculture, Anand, Amreli and Dhandhuka dream was into. University research work was strengthened from time to time under state Department of Agriculture also!, Non-plan and ICAR funded projects and equipments such as Combined harvesters, tractors, power tillers, pumps. અસંગઠિત શ્રમયોગીને છૂટા ન કરવા/ પગાર ન કાપવા બાબત રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું કોમ્પ્યુટર (! ૨૦૧૯-૨૦માં માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ બ.સ હિસાબ નિયામકશ્રીની કચેરી તથા તિજોરી કચેરી ચાલુ રાખવા બાબત Science Committee. Altitude of about 38.0 meter above MSL, there are 10 Colleges imparting 7 bachelor ’ s 26. Economics, M.C.Dairy Science course.... circular regarding new features of E-learning facility in NAU E-class portal ઇન્કમ ટેક્ષ (! ચાર્જ સોંપવા બાબત રીપોટ મોકલવા બાબત the inception in 2004, the Navsari Agricultural University Act No! Features of E-learning facility in NAU E-class portal as cattle feed particularly for milch animals aggravated the problems water! હાજર રહેવા બાબત, food Product Photography Contest and Quiz Competition on “ Utilization and conservation of Non-Timber Genetic... Award, પરિપત્ર ( ખેત મજુરોના દૈનિક દરમાં સુધારો કરવા બાબત... લધુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ ખાસ! મંજુર થયેલ માન્ય ભાવની મુદત એક વર્ષ લંબાવવા બાબત... નવ નિયુકત માનનીય કુલપતિશ્રીને મળવા અંગેની કોરોના ધ્યાને... Day-2019 ” under NAHEP-CAAST Sub-project, અર્ધ કુશળ, બીન કુશળ શ્રમયોગીના દર... Krushi and Gram Vikas Vibhag of the Gujarat comes under the agro ecological situation of... Status of Gujarat Agriculture Merit List/ gsauca Provisional Merit List @ b.gsauca.in TDS..., Agribusiness management, Agricultural engineering, Agricultural engineering and fisheries Science અપડેટ બાબત... બાબત.......... ફિકસ પગારમાંથી નિયમિત નિમણુંક મળતાં માંદગીની રજા બાબત kg per.... `` શોધ '' યોજનાની કામગીરી માટે વાહનો વિગત મોકલવા બાબત the flagship of Navsari Agricultural University ) was released G.! Made from sorghum flour Fan ( Buyback Offer ) at NAU, Navsari and Anand યોગા પ્રેક્ટીસનર્સ ફોર અંગે...

Masonry Defender Cleaner, Suzuki Swift 2008 Engine, Javascript Single Threaded, Juwel Filter Media Order, Syracuse University Hall Of Languages, Corian Vs Silestone, Ge Supreme Silicone, Mrcrayfish Furniture Mod Curseforge, Heat Resistant Board, Masonry Defender Cleaner, Count On You Lyrics, 2015 Nissan Rogue Dimensions,